دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
جستجو :
  طرح های مصوب مرکز تحقیقات کلیه از سال 92 به بعد
طرح های مصوب مرکز تحقیقات کلیه از سال 92 به بعد
وضعیت سال تصویب پایان نامه مجری طرح عنوان طرح ردیف
پایان یافته 92 P دکتر محمدرضا اردلان بررسی سمیت آلومینیوم و بیماری استخوانی آدینامیک در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان های تبریزدرسال 1392 1
پایان یافته 92   دکتر محمدرضا اردلان بررسی الگوی بافت شناختی بروز CD80در کلیه بیماران مبتلا به نفروزلیپویید (بیماری کلیوی با تغییرات اندک 2
پایان یافته   P دکتر محمدرضا اردلان تعیین اندازه کلوتو گردشی در سرم افراد ورزشکار و غیر ورزشکار 3
پایان یافته 92 P دکتر حمید طیبی خسروشاهی اثر پیوگلیتازون بر روی پروتئین اوری و مارکرهای التهابی و اکسیداتیو در بیماران دارای نفروپاتی دیابتی 4
پایان یافته 92 P دکتر محمدرضا اردلان سطح سرمی Klotho و ارتباط آن با پلی مورفیسم ژن ACE در دریافت کنندگان پیوند کلیه دارای عملکرد مطلوب کلیه و افراد سالم 5
پایان یافته 93 P دکتر جلال اعتمادی بررسي فراوانی جهش هاي ژن MEFV در مبتلايان به  گلومرونفریت مزانژیو پرولیفراتیوایدیوپاتیک وارتباط آن با تغییرات شاخص های عملکردی کلیه دراین بیماران 6
پایان یافته 93 P دکتر حمید طیبی خسروشاهی تاثیر شانزده هفته تمرین ترکیبی بر عوامل خطرزای سندرم  قلبی -کلیوی در بیماران همودیالیزی 7
  93   دکتر محمدرضا اردلان Salt intake among pastoral nomads of northwest iran 8
  93   دکتر محمدرضا اردلان Phosphate intake among pastoral nomads of northwest iran 9
  93   دکتر محمدرضا اردلان Salt and Phosphate intake among rural and urban setelers in  northwest iran 10
  93   دکتر محمدرضا اردلان Frequency of Salt usage in bakeries of northwest iran 11
پایان یافته 93   دکتر محمدرضا اردلان-دکتر فریبا محمودپور بررسی افراد با آنالیز غیرطبیعی ادرار و یا کارکرد غیرطبیعی کلیه یافته شده در مرحله پایلوت کوهورت آذر 12
پایان یافته 94 P دکتر سیما عابدی آذر بررسی اثر پیوند کلیه بر سطح سرمی استئوپروتگرین و سفتی عروقی بیماران دیالیزی 13
  94 P دکتر حمید نوشاد مطالعه ی اثر سرترالین بر روی هیپوتانسیون حین دیالیز خونی 14
  94 P دکتر حمید نوشاد مطالعه ی اثر درمان ترکیبی آترواستاتین به همراه کارنی تین در مقایسه با آترواستاتین به تنهایی بر روی پروفایل چربی بیماران دیالیز خونی 15
  94 P دکترحمید طیبی خسروشاهی بررسی تغییرات وابسته به زمان در زیرگروههای لنفوسیتهای Tدر افراد پیوند کلیه شده 16
پایان یافته 94 P دکتر محمدرضا اردلان بررسی پلی مورفیسم های شایع ژن فاکتور مهاری کمپلمان H و جزء C3 در بیماران با سندرم TTP 17
  94 P دکتر جعفرصادق تبریزی - دکتر محمدرضا اردلان ارزیابی کیفیت خدمات همودیالیزی ارائه شده به افراد نارسایی مزمن کلیه در بیمارستان های شهر تبریز در سال 95-1394 18
پایان یافته 94 P دکتر سیما عابدی آذر بررسي ارتباط MicorRNA-125a و MicroRNA-146a با فعاليت بيماري و يافته هاي پاتولوژي در بيماران با نفريت لوپوسي 19
  94 P دکتر سید صدرالدین راثی هاشمی ارتباط سطح سرمی فاکتور رشد فیبروبلاست 23 (FGF23) و هورمون پاراتیروئید با هیپوفسفاتمی و بیماری مواد معدنی استخوان بعد از پیوند در بیماران دریافت کننده پیوند کلیه 20
  94 P دکتر حمید طیبی خسروشاهی مقایسه اثرات سولامرهیدروکلراید وکلسیم کربنات برسطوح سرمی hs-CRPوSoluable CD-14وEndotoxin دربیماران همودیالیزی 21
پایان یافته 94 P دکتر سیما عابدی آذر بررسي ارتباط بين  مراحل مختلف نفريت لوپوسي با MicroRNA-21 و MicroRNA-148a سرم 22
پایان یافته 94 P دکتر پریناز محنتی بررسی کیفیت اجرائی پروتکل های رادیولوژی در تصویربرداری کلیه ها با ماده کنتراست (اوروگرافی) و ارائه پروتکل مناسب بر اساس نتایج ارزیابی 23
پایان یافته 94   دکتر محمدرضا اردلان نفروپاتی ویروس BK بعداز پیوند کلیه 24
  94 P دکتر محمدرضا اردلان بررسی بیماران مبتلا به سندرم نفروتیک از نظر پلی مورفیسم SNP254(C-G) ژن TRPC6 25
  94   دکتر محمدرضا اردلان بررسی بیانmicroRNA-21  Circulatingفیبروزی در پلاسمای دریافت کنندگان پیوند کلیه با کراتی نین بالا 26
  94   دکتر محمدرضا اردلان بررسی بیانmiR-192 گردشی در پلاسما دریافت کنندگان پیوند کلیه با اختلال عملکرد مزمن پیوند 27
  95 P دکتر سیما عابدی آذر تعيين ارتباط بین بیان MicorRNA-155و MicroRNA-200 و فعالیت بیماری و شدت فیبروز در یافته های پاتولوژیک کلیه در بيماران با نفريت لوپوسي 28
  95 P دکتر سیما عابدی آذر بررسي ارتباط بين سطح سرمي   IGg  و میزان بروز پریتونیت در بیماران دیالیز صفاقی 29
  95 P دکتر سیما عابدی آذر بررسی ارتباط لیپوکالین همراه با ژلاتیناز نوتروفیلی با پروتینوری در بیماران با نفروپاتی دیابتی 30
  95   دکتر محمدرضا اردلان آنالیز مولکولی ژن گیرنده استروئید و گزنوبیوتیک (SXR)در بزرگسال مبتلا به سندرم نفروتيک مقاوم به استروئيد 31
  95   دکتر وحیده ابراهیم زاده عطاری بررسی وضعیت تغذیه ای بیماران پیوند کلیه و ارتباط آن با سطح سرمی FGF23 و عملکرد کلیه 32
  95 P دکتر رسول استخری بررسی ارزش تشخیصی پروکلسیتونین در شناسایی عفونت در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت همودیالیز 33
  95   دکتر محمدرضا اردلان بررسی بیان  miR-423گردشی پلاسما در دریافت کنندگان پیوند کلیه با فیبروز توبولی- بینابینی 34