دوشنبه 4 تير 1397 - 10 شوال 1439
جستجو :
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : بیمارستان امام رضا (ع) قسمت یا واحـد : مرکز توسعه آموزش و پژوهش بیمارستان امام رضا -مرکز تحقیقات نارسایی کلیه
اسامـی افــــراد : دکترمحمدرضا اردلان شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 041-33369331 شمــاره فـکـس :