شنبه 5 خرداد 1397 -
جستجو :
  اعضای مرکز
1) خانم دکتر فریبا محمودپور(MD-MPH)
مدیر داخلی  و کارشناس پژوهشی مرکز
2)خانم دکترسپیده زنونی واحد
Ph.D بیوتکنولوژی پزشکی (هیئت علمی پژوهشی) 

3) بهزاد ذاکر کندجانی 
کارشناس ارشد ژنتیک انسانی